Beleidsplan Stichting de Nieuwe Waarde

Inhoud

 1. Voorwoord
 2. Inleiding

2.1                              Uitgangspunten Stichting de Nieuwe Waarde:

 1. Missie, visie en doelstellingen

3.1                              Visie

3.2                              Missie

3.3                              De doelgroep

 1. Wat hebben we tot op heden bereikt?
 2. Werkzaamheden van de Stichting
 3. Financiën

6.1                              De manier waarop de Stichting geld werft

6.2                              Balans

 1. Het bestuur

7.1                              Taken bestuur:

7.2                              Taken directie:

 1. Overzicht gegevens
 1. Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting de Nieuwe Waarde

De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd in 2014 en gevestigd te Utrecht.

Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de Stichting is dat veel mensen tussen het wal en het schip raken. De overheid trekt steeds meer zijn handen af van mensen die hulp het hardst kunnen gebruiken.

Om voor deze mensen een oplossing te vinden, bieden wij hen een arbeidsplek of een traject aan dat het mogelijk maakt om zich op den duur weer zelfstandig staande te kunnen houden en vooruit komen in de maatschappij.

Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn.

Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd. Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Stichting de Nieuwe Waarde heeft in 2014 een ANBI status aangevraagd. Op 10 april 2015 is aan Stichting de Nieuwe Waarde de ANBI status toegekend. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit plan geeft inzicht in:

 • Missie, visie en doelstellingen van de stichting
 • Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
 • De manier waarop de Stichting geld werft
 • Het beheer van vermogen van de stichting
 • De besteding van het vermogen van de stichting
 • Het functioneren van het bestuur

Namens het bestuur,

Karin Punt
2015 – aangepast 2018

 1. Inleiding

Stichting de Nieuwe Waarde is er voor uitkeringsgerechtigden (WWB, WW, Wajong of WIA), ex-gedetineerden, TBS- ers, mensen die re-intergreren nadat ze gedurende langere periode niet aan het arbeidsproces hebben kunnen deelnemen, stagiairs AKA, ROC studenten of vrijwilligers die het leuk vinden zich voor ons doel in te zetten.

Stichting de Nieuwe Waarde staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren, geldschieters, landelijke bekendheid, netwerken. Deze activiteiten zijn noodzakelijke wil de stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijke helder doel nodig. Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om Stichting de Nieuwe Waarde landelijk bekendheid te geven, geld te verwerven om haar doelstellingen waar te maken.

Het bestuur van Stichting de Nieuwe Waarde staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde doelen nastreven.

 

2.1       Uitgangspunten Stichting de Nieuwe Waarde:
– vrijwilligers
zorgen voor een zinvolle dagbesteding danwel helpen naar een nieuwe baan

– informatie en communicatie
makkelijk vindbaar voor doelgroep en geïnteresseerden

– financieel
om de continuïteit van de Stichting te waarborgen, heeft het zoeken van sponsoren en donateurs een hoge prioriteit.

 1. Missie, visie en doelstellingen

3.1       Visie
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Groepen mensen kunnen hier soms niet in mee. Daar waar de overheid de burger nu nog ondersteunt wordt de overheidsbemoeienis in de toekomst steeds minder en wordt het dus voor juist deze groep mensen moeilijker zich staande te houden in de zich snel veranderende maatschappij. Vaak is werken het middel voor deze groep om zich in de maatschappij om dit het hoofd te bieden. Indien de factor “werk” ontbreekt, wordt het gat tussen deze groep en de maatschappij alleen maar groter en groter. Door zinvol werk en structuur kan deze groep zijn weg in de maatschappij (terug) vinden. Naast werk en structuur moet gecoördineerd eventuele hulpverlening worden ingezet (schuld, verslaving, psychisch, coach en persoonlijke groei). Pas bij effectieve inzet hiervan is er voor deze groep zicht op een zelfstandige deelname aan de maatschappij. In een klein percentage van deze groep is zelfstandig functioneren in de maatschappij en het vinden van werk op de vrije arbeidsmarkt door hun problematiek onmogelijk. Ook deze mensen verdienen zinvol werk en kunnen dit bij ons vinden.

Door snelle innovaties en kortere levenscycli van producten ontstaat er een grote afvalberg en belanden vele goed bruikbare producten bij het afval. De Stichting staat voor tweeledig hergebruik:

 1. Recycling  door hergebruik
 2. Recycling naar halffabricaat

Financiering van de Stichting geschiedt volledig door de opbrengst vanuit de winkel en georganiseerde sponsoracties.

 

3.2       Missie
Bieden van tijdelijke of permanente beschermde werkgelegenheid aan mensen die het op de vrije arbeidsmarkt het niet voor elkaar krijgen zonder directe steun van de overheid of subsidies. Deze werkgelegenheid bieden wij aan in de volgende vormen;

 • Stage
 • Werkervaringplek
 • Dagbesteding
 • Dienstverband
 • Vrijwilligerswerk

Met de werkgelegenheid die wij bieden ondersteunen wij Fair trade, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Kortom: een schone en rechtvaardige samenleving.


3.3       De doelgroep
Op eigen kracht lukt het onze doelgroep niet om aan de slag te komen. Dit kan vele oorzaken hebben. Ouder zijn met een goede opleiding, een jongere zijn die een stage zoekt maar niet kan vinden, uitkeringsgerechtigd zijn via WWB, WW. Wajong of WIA en willen re-integreren, ex-gedetineerd zijn of TBS-ers die een dagbesteding nodig hebben ter voorbereiding van terug keer en zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Naast deze doelgroepen ontstaat er een steeds grotere groep mensen die op vrijwillige basis werkzaamheden willen verrichten om zo een stukje sociaal leven te hebben of zelfs enige vorm van ritme te houden. Denk hierbij aan gepensioneerden, vutters, AOW’ers en ook huisvrouwen.

“De Waarde” biedt alle hiervoor genoemde mogelijke werknemers van onze Stichting ondersteuning en begeleiding. Deze begeleiding kan variëren van het opdoen van dagritme, omgaan met collega’s en leidinggevenden tot hulp bij organisatie van hun privé leven toe. Denk hierbij aan ritme van slapen, eten en persoonlijke verzorging maar ook ondersteuning, door derden, bij het organiseren van een deugdelijke privé administratie en budgettering.

 1. Wat hebben we tot op heden bereikt?

Wij hebben nu 19 ex-gedetineerden, ex-tbs’ers en langdurig zieken een zinvolle dagbesteding gegevens. Meerdere vrijwilligers hebben inmiddels hun weg gevonden naar  een betaalde baan.

 1. Werkzaamheden van de Stichting

Hoe wil de stichting haar doelen bereiken?

Stichting de Nieuwe Waarde wil doorgaan zoals zij nu bezig is. Dit houdt in het begeleiden  van mensen, indien mogelijk, naar de arbeidsmarkt. Wanneer er geen passende mogelijkheden bestaan, bieden wij binnen de kringloopwinkels van De Waarde een dagbesteding voor deze personen.
Hiervoor gebruiken wij onze winkels en het magazijn waar wij mensen laten werken, stage lopen, opleiden, coachen en begeleiden op het gebied van goed werknemerschap en hen voorbereiden zelfstandige deelname in de maatschappij.

De mensen werken bij ons in reguliere functies. Denk hierbij aan functies in winkelbeheer, logistiek, administratie en internet, inkoop en reparatie.

 1. Financiën

Om de doelen van Stichting de Nieuwe Waarde te realiseren is geld nodig.

Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten, om de stichting draaiende te kunnen houden. De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. De stichting heeft geen winstoogmerk.. Dit staat ook beschreven in de statuten. De stichting ontvangt geen subsidies

 

6.1       De manier waarop de Stichting geld werft
De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsering, donaties (giften). De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel prive als zakelijk.

De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs.

Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch contact maar ook door bijvoorbeeld het inzetten van multimedia en social media. Verder wil de Stichting bladen, dagbladen en tijdschriften benaderen om voor haar doelstelling steun te verwerven. Stichting de Nieuwe Waarde is kleine open en slagvaardige stichting. Via o.a. de website en andere sociale media (facebook en kranten) wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde resultaten.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen en inkomsten via de kringloopwinkels.

Het beheer en de besteding van het vermogen Stichting de Nieuwe Waarde is als ANBI stichting verplicht een administratie voeren.

Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting de Nieuwe Waarde zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten danwel administratiekosten.

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan totdat het totaal bedrag voor een standbeeld bereikt is.

De stichting beheert IBAN rekeningnummer: NL 20 RABO 0195 268 261 t.n.v. Stichting de Nieuwe Waarde, Rabobank Utrecht.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening van de voorzitter en penningmeester.

 

6.2       Balans

Stichting de Nieuwe Waarde is begonnen per 1-12-2014, de balans staat daardoor op 0 (nul).

 

 1.   Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: mevrouw K.C. Punt – van Arnhem
Secretaris: de heer N.G. van Arnhem
Penningmeester: mevrouw E. Huizing

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen.

Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren. De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen e.d., PR en communicatie (bekendheid).Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties. Financieel beheer,overleg over de besteding van het geld.

Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden.

 

7.1       Taken bestuur:
–      Bewaken financiële voortgang

–      Vaststellen procedures

–      Toetsen naleven procedures

–      Netwerk aanspreken voor sponsors en spullen

–      Ondersteunen van directie

–      Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie

–      …

7.2       Taken directie:

–      Stelt bedrijfsdoelen en strategieën vast, met name wat betreft producten en markten

–      Formuleert bedrijfsbeleid en procedures en ziet toe op naleving hiervan

–      Plant en organiseert bedrijfsactiviteiten, wijst taken toe aan het personeel en delegeert verantwoordelijkheden

–      Maakt en controleert budgetten en is verantwoordelijk voor de financiële voortgang van de stichting

–      Onderhandelt over en accordeert contracten en overeenkomsten met leveranciers en andere organisaties

–      Bestudeert de strategieën van concurrenten en de concurrentiepositie van de stichting in de markt en onderzoekt            mogelijkheden om nieuwe markten aan te boren

–      Neemt personeel aan, ontslaat en promoveert personeel en organiseert personeelstrainingen (dit betreft zowel medewerkers uit de doelgroep, vrijwilligers als evt. personeelsleden en kan dus gaan om dienstverbanden, samenwerkings- of vrijwilligersovereenkomsten)

–      Geeft leiding aan de medewerkers

–      Coacht de medewerkers (o.a. door middel van 4-wekelijkse voortgangsgesprekken welke worden vastgelegd)

–      Voert besprekingen met alle medewerkers om zaken te bespreken, activiteiten te coördineren en problemen op te lossen

–      Vertegenwoordigt het bedrijf tijdens bijeenkomsten en legt contacten met andere organisaties

–      Coördineert het onderhoud en de reparatie van voorzieningen, machines, apparatuur en andere middelen

–      Analyseert de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren, ontwikkelt en implementeert procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering en systemen

–      Is verantwoordelijk voor de communicatie over en van de stichting (incl. de verschillende mediakanalen als Facebook, etc.) en evt. reclame-uitingen

–      Managet de dagelijkse gang van zaken in het magazijn/de winkel

–      …

Jaarlijks stemt hij dit af met de anderen bestuursleden. Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting de Nieuwe Waarde.

Deze akte is op te vragen bij Stichting de Nieuwe Waarde.

Een eerste aanzet voor het huishoudelijk reglement vindt u in de bijlage.
Dit reglement zal aankomende jaren verder ontwikkeld worden door Stichting de Nieuwe Waarde.

 

 1.  Overzicht gegevens

Stichting de Nieuwe Waarde is een Stichting en is ingeschreven te Utrecht.

Postadres: Veilingstraat 2, 3521 BH Utrecht

KvK nr. Stichting de Nieuwe Waarde: 61601608
Rekeningnummer: Rabobank IBAN: NL 20 RABO 0195 268 261
RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer): 854409063